BRUKERVILKÅR

1. Innledning

Ved bruk av www.weiendomsmegling.no gjelder nedenstående vilkår.Les brukervilkårene nøye før du bruker www.weiendomsmegling.no. Når du bruker www.weiendomsmegling.no (heretter W) godtar du samtidig disse brukervilkårene

Denne brukeravtalen («avtalen») stadfester hvilke juridisk bindende vilkår som gjelder for din bruk av W sine tjenester. Når du bruker W sine tjenester, samtykker du samtidig i at bruken er regulert av denne avtalen, uansett om du er en «gjest» (noe som betyr at du bare surfer på W sitt nettsted), eller et «medlem» (noe som betyr at du har registrert deg hos W). Begrepet «bruker» henviser til både gjester og medlemmer.

Bruk av Wsine tjenester (uansett om tilgang og bruk er tilsiktet eller ikke) forutsetter at du overholder all gjeldende lovgivning og denne avtalen. Hvis du ønsker å benytte deg av W sine tjenester, må du først lese gjennom denne avtalen og oppgi under registreringsprosessen at du godtar den. Innhold og informasjon på dette nettstedet, samt programvaren og infrastrukturen som brukes til å levere dette innholdet og denne informasjonen, eies av Webmegling Technology AS.

W kan fra tid til annen endre denne avtalen, og eventuelle endringer skal tre i kraft idet de offentliggjøres på W. Bruker du Wsitt nettsted etter at slike endringer i avtalen er offentliggjort, er du samtidig bundet av disse endringene. Derfor er det viktig at du regelmessig leser gjennom avtalen for å sikre deg at du er klar over eventuelle endringer.

2. Personvernregler:

Din bruk av dette nettstedet reguleres av W sine personvernregler og bruk av informasjonskapsler, som du kan lese her: [personvernerklæring] [informasjonskapsler], og som det også vil bli referert til i disse vilkårene.

3. Beskrivelse av Tjenesten:

W tilbyr verktøy og ressurser som blant annet lar brukerne

 • annonsere eiendommer for salg.
 • søke etter eiendommer tilgjengelige for salg.
 • innhente tilbud om ytterligere tjenester relatert til kjøp og salg av eiendom fra weiendomsmegling.noog/eller fra tilknyttede samarbeidsparter.
 • Andre relaterte tjenester innen kjøp og salg av eiendom.

Heretter Tjenesten:

Wer ikke ansvarlig for forhold relatert til avtaleforholdet mellom selger og kjøper, eller andre avtaler W ikke er part i, selv om partene har funnet hverandre gjennom bruk av Tjenesten.

Etter å ha gjort tilvalg på W kan du velge å bli sendt videre til nettstedet eller mobilsiden til samarbeidende tredjepart, der du kan gjøre en konkret bestilling fra denne. Vi er ikke ansvarlige for gjeldende brukervilkår eller personvernregler for tredjeparters nettsteder eller mobilsider. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser gjennom brukervilkårene og personvernreglene som gjelder for denne tredjepartens nettsted eller mobilsider.

Du forstår og samtykker i at Tjenesten leveres «som den er» og at Wikke er ansvarlig for forsinkelser i, bortfall av eller problemer med levering av tjenester, for mislykkede søk eller for at brukerinformasjon, brukerkommunikasjon eller personlige innstillinger ikke blir lagret.

Du tillates ikke å bruke W via automatiserte prosesser, selv om dette bare er for privat bruk.

4. Bruk av opphavs beskyttet materiale/varemerker

Alt materiale på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til dokumentasjon, innhold, tekst, data, grafikk, bilder, grensesnitt eller annet materiale eller forfattede verker (Materialet), er opphavsbeskyttet og eid eller leid av W. Ettertrykk forbudt. Materialet inneholder varemerker, servicemerker og varenavn som eies av W og kan også inneholde merke- og produktnavn som er varemerker, servicemerker eller varenavn som eies av tredjeparter. Unntatt der annet er oppgitt på nettstedet, tillates du å vise, laste ned, mellomlagre, kopiere og skrive ut materiale under følgende vilkår: (1) Enhver kopi av materialet eller deler av dette må omfatte W sin melding om opphavsrett. (2) W forbeholder seg retten til når som helst å trekke denne tillatelsen tilbake, og du plikter å avslutte bruken av materialet umiddelbart etter å ha mottatt pålegg om dette fra W.

5. Hyperlenker til dette nettstedet

Du gis begrenset, ikke-eksklusiv tillatelse til å opprette en «hypertext»-lenke til dette nettstedet eller denne appen, forutsatt at lenken ikke fremstiller W sine produkter eller tjenester på uriktig, villedende, nedsettende eller andre måter som skader Wsitt renommé. Denne begrensede tillatelsen kan tilbakekalles når som helst og av en hvilken som helst årsak. Du kan ikke bruke, eller benytte teknikker for å lage hentepekere til, varemerker, logoer, varenavn eller annen opphavsrettsbeskyttet informasjon som eies av W, inkludert bilder, tekst eller layout på noen sider eller deler av sider på nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra W.

6. Brukerkontoer, passord og sikkerhet

Noen deler av nettstedet er passordbeskyttet, slik at du må registrere deg eller logge inn for å få tilgang til dem. Når du har registrert deg, vil du få en egen profil, og må velge et eget passord som du kan bruke til å få tilgang til nærmere tjenester. Du plikter å holde passordet hemmelig, og påtar deg fullt ansvar for eventuelle skader og følgeskader forårsaket av manglende hemmelighold eller av aktiviteter forbundet med bruk av passordet ditt. Du plikter å varsle oss umiddelbart om eventuell uautorisert bruk av passordet ditt eller andre sikkerhetsbrudd. Du samtykker i at W ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader som er forårsaket av din manglende overholdelse av disse vilkårene.

Når du har logget deg inn på profilen din, vil du forbli pålogget helt til du logger ut, selv om du lukker gjeldende nettleservindu.

7. Innhold som overlates til W for bruk av eller distribusjon gjennom W

Du samtykker i at du er ansvarlig for informasjon, fotografier, grafikk, meldinger, innhold og annet materiale som du laster opp, publiserer, sender med e-post eller på annen måte formidler til nettstedet eller tilgjengeliggjør via Tjenesten, og at du har det fulle og hele ansvar for at alt du formidler, er lovlig, pålitelig, passende og ikke opphavsbeskyttet. W krever ikke eierskap til innhold (inkludert fotografier og grafikk) som du formidler eller tilgjengeliggjør ved bruk av Tjenesten.

Du gir W global, vederlagsfri, ikke-eksklusiv og ugjenkallelig rett til å bruke, distribuere, gjenskape, tilpasse, offentliggjøre og videreformidle innhold (inkludert fotografier og grafikk) som du formidler eller tilgjengeliggjør for inkludering i «offentlig tilgjengelige» deler av Tjenesten. «Offentlig tilgjengelige» deler av Tjenesten er deler som W har til hensikt å tilgjengeliggjøre for allmennheten, inkludert prospekt og annen informasjon om eiendom for salg som du har valgt å offentliggjøre.

W kontrollerer ikke innhold publisert via Tjenesten av tredjeparter, og kan derfor ikke garantere slikt innholds nøyaktighet, pålitelighet eller kvalitet. W er under ingen omstendigheter ansvarlig for noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til ukorrekt eller ufullstendig innhold, eller eventuelle tap eller skader forårsaket av bruk av innhold som er publisert, sendt med e-post, overført eller på annen måte tilgjengeliggjort via Tjenesten.

8. Generell praksis for bruk av W:

Du godtar at W kan håndheve allmenn praksis og begrensninger for bruken av Tjenesten. Du samtykker også i ikke å foreta deg noe som etter Wsitt skjønn gir unødig stor belastning på Wsine servere eller infrastruktur.

9. Endring av Tjenesten:

Wforbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller permanent eller midlertidig å avvikle Tjenesten (eller deler av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at W ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for eventuelle følger av vår endring eller avvikling av Tjenesten.

10. Avslutning:

Du samtykker i at W etter eget forgodtbefinnende, uten varsel og med umiddelbar virkning kan avslutte profilen din og din tilgang til Tjenesten. Foranledninger for slik avslutning inkluderer, men er ikke begrenset til (a) brudd på eller overtredelser av disse brukervilkårene eller andre avtaler eller retningslinjer fra W, (b) begjæringer fra påtalemyndigheter eller annen offentlig myndighet, (c) forespørsler fra deg (sletting av konto på eget initiativ), (d) avvikling eller endring av Tjenesten (eller deler av den), (e) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige problemer, (f) lengre perioder uten aktivitet, (g) at du er involvert i svindel eller andre illegale aktiviteter, og/eller (h) mislighold av eventuelle skyldige avgifter i forbindelse med Tjenesten.

Avslutning av profilen din inkluderer (a) avslutning av tilgang til alt av tilbud som omfattes av Tjenesten, (b) sletting av passordet ditt og all tilknyttet informasjon, filer og innhold som er tilknyttet eller omfattet av kontoen din (eller deler av dette) samt (c) sperring mot videre bruk av Tjenesten. Videre samtykker du i at alle avgjørelser om avslutning tas etter W sitt skjønn og at W ikke er ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for en eventuell avslutning av profilen din eller din manglende tilgang til eiendommer, eiendomsinfo eller tilknyttede tjenester som er opprettet ved bruk av Tjenesten.

11. Ansvarsfraskrivelse:

All din bruk av Tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenesten tilbys «som den er» og «som den er tilgjengelig».

W tilbyr ingen garantier av noe slag. W garanterer ikke at (i) Tjenesten vil dekke dine behov, (ii) Tjenesten ikke vil kunne bli avbrutt, forsinket eller til enhver tid er sikker eller feilfri, (iii) at resultatene av bruken av Tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige, (iv) at kvaliteten på eiendommer, produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som kjøpes eller skaffes til veie gjennom Tjenesten, vil svare til forventningene dine eller (v) at feil på Tjenesten vil bli rettet. Informasjon, programvare og tjenester på nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller skrivefeil. I særdeleshet kan ikke W garantere at informasjon om og beskrivelser av eiendommer som vises på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til fotografier, eiendomsinfo osv.), ikke inneholder unøyaktigheter, og tar således intet ansvar for eventuelle følger av slike unøyaktigheter, da slik informasjon kommer fra tredjeparter.

Det at en eiendom eller en tjeneste fremmes på nettstedet innebærer ikke at W bifaller eller anbefaler eiendommen eller Tjenesten. Alle slike eiendommer eller tjenester fremsettes uten garantier eller ansvar av noe slag fra W.

W er ikke ansvarlig for handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier, brudd eller mislighold fra tredjeparters side, herunder selger, kjøper eller samarbeidende selskaper.

W er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap ved brudd på denne avtalen. Et eventuelt samlet erstatningsansvar for W(eller Wsine representanter eller

leverandører) for skader som omfattes av denne avtalen skal ikke under noen omstendigheter overgå det beløpet som W har tjent på produktet eller Tjenesten som forårsaket det økonomiske tap.

12. Urettmessig eller ulovlig bruk

En forutsetning for å bruke denne Tjenesten, er at du garanterer at du ikke vil bruke Tjenesten til formål som er urettmessige eller ulovlige i henhold til disse vilkårene med tilhørende varsler. Du er velkommen til å bruke W sine tjenester og verktøy så lenge dette skjer i henhold til Wsine brukervilkår og forbud mot spamming og upassende innhold.

Overtredelser av våre brukervilkår eller regler for spamming kan medføre rettslige skritt mot deg, samt avslutning uten varsel av din W-profil og all informasjon tilknyttet denne. Wsin eventuelt manglende håndheving av disse vilkårene innebærer ikke at W frasier seg noen rettigheter tilknyttet disse.

Du forplikter deg til ikke å bruke Wsitt nettsted til å:

 • laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, støtende, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, hatefullt, rasistisk, diskriminerende eller som krenker andres privatliv eller er upassende på andre måter;
 • utgi deg for å være en annen fysisk eller juridisk person, eller gi et uriktig bilde av din tilknytning til en fysisk eller juridisk person;
 • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre innhold som du ikke har rett til å tilgjengeliggjøre;
 • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre uønsket eller ikke-godkjent reklame, markedsføringsmateriell, «søppelpost», «spam» eller andre uoppfordrede henstillinger;
 • laste opp, publisere eller på annen måte tilgjengeliggjøre materiale som inneholder datavirus eller annen kode, filer eller programmer som er lagd for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 • hindre eller forstyrre Tjenesten, eller servere eller nettverk knyttet til Tjenesten.

Du samtykker i at W kan forhåndskontrollere innhold, og at W har rett til (men ikke er pliktig til) etter eget forgodtbefinnende å kontrollere, avvise eller fjerne innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uaktet det foregående har W og Wsine representanter rett til å fjerne innhold som strider mot disse brukervilkårene eller er uønsket på annet vis. Du samtykker i å vurdere nøye og påta deg all risiko knyttet til bruken av innhold, herunder hvorvidt innholdet er korrekt, fullstendig eller brukbart. I den sammenhengen samtykker du også i at innhold opprettet av eller formidlet til Wikke nødvendigvis er pålitelig eller korrekt.

13. Annonsering og lenker til tredjeparters nettsteder:

Dette nettstedet inneholder hyperlenker til nettsteder eller mobilsider driftet av andre aktører enn W. Slike hyperlenker er der kun for din informasjon og referanse. W har ingen kontroll over slik nettsteder og mobilsider, og er ikke ansvarlig for innholdet på eller din bruk av dem. Det at W publiserer hyperlenker til slike nettsteder eller mobilsider innebærer ikke at W bifaller eller går god for materialet på slike nettsteder eller mobilsider eller er tilknyttet drifterne av dem. Videre godtar du og samtykker i at Wikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått forårsaket av eller knyttet til bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester som tilgjengeliggjøres gjennom tredjeparters nettsteder eller mobilsider.

14. Immaterielle rettigheter:

Du samtykker i ikke å kopiere, rekonstruere eller forsøke å avdekke eventuell kildekode, eller distribuere eller fremstille avledede produkter basert på Tjenesten eller deler av Tjenesten. Du samtykker i ikke å skaffe deg tilgang til Tjenesten på annen måte enn via grensesnittet som er levert av W med det formål å få tilgang til Tjenesten. Videre er all programvare som er tilgjengeliggjort gjennom dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til all HTML-kode og webkontroller, eid av eller leid ut til W. All reproduksjon eller redistribusjon av denne programvaren er strengt forbudt.

Du garanterer at du er over 18 år og at du har lovfestet rett til å inngå denne avtalen og bruke dette nettstedet i henhold til alle gjeldende vilkår. Du samtykker i at du er økonomisk ansvarlig for all din bruk av dette nettstedet (samt bruk av profilen din av andre, inkludert, men ikke begrenset til mindreårige i husstanden din). Du garanterer også at all informasjon som formidles av deg eller andre i husstanden din under bruk av dette nettstedet er korrekt og pålitelig.

Du forstår at alle kjøp på tredjeparters nettsteder eller mobilsider foretas i henhold til vilkårene som er angitt på de aktuelle leverandørenes nettsteder eller mobilsider, og at overtredelse av leverandørens kjøpevilkår kan medføre kansellering av dine kjøp. Du er ansvarlig for alle omkostninger, avgifter, gebyrer og skatter i forbindelse med bruken av dette nettstedet.

15. Gjeldende lovgivning:

Denne avtalen reguleres av norsk lov, og det samme gjelder eventuelle tvister som måtte oppstå med utgangspunkt i avtalen eller bruken av W sitt nettsted.
Eventuelle rettslige tvister skal behandles i Fjordane tingrett.Personvern m.m.

Behandling av personopplysninger i Webmegling Technology AS

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

All behandling av personopplysninger i Webmegling Technology kjeden, med tilknyttede selskaper, følger gjeldende personvernregelverk til enhver tid, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven.

Vi tar personvern på alvor.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Webmegling Technology AS ved Pål Anders Kårstad. Kontaktinformasjonen til Kårstad er:

Adresse: Webmegling AS, Vikja 6977 Bygstad

E-post: paal@webmegling.no

Telefon: 91 90 93 15

3. Behandling av personopplysninger

Innledningsvis understrekes at det er frivillig å avgi personopplysninger til oss. Dersom vi skal kunne betjene deg på best mulig måte som kunde eller bruker av våre tjenester har vi imidlertid behov for å innhente og lagre nærmere opplysninger om deg.

Når du bruker nettsidene våre, eksempelvis ved utfylling av informasjon i vår nettleser eller i våre applikasjoner vil vi behandle personopplysninger om deg.

Når du er kunde hos oss som selger, kjøper eller interessent vil vi også behandle personopplysninger om deg. Dette kan være nødvendig i henhold til lov eller forskrift eller for å overholde vår avtale med deg..

Vi vil ved innhenting, registrering og behandling av personopplysninger følge opp deg som kunde og bruker på en best mulig måte.

Det overordnede formålet med innsamlingen er å kunne tilby deg de tjenester du har tilkjennegitt ønske om hos oss, herunder kjøp eller salg, eller gjennom uforpliktende bruk av våre nettsider.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Webmegling-kjeden behandler personopplysninger til følgende formål:

 • oppfylle avtaler med kunder, herunder ved formidling av boliger
 • markedsføring av boliger og håndtere henvendelser knyttet til slik markedsføring
 • samle informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester for å utvikle våre tjenester og produkter
 • markedsføring av våre tjenester
 • tjenesteleveranse til våre brukere og kunder
 • interne kontrolltiltak
 • rekruttering av medarbeidere

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nedenfor.

4. Behandlingsgrunnlag

Det er ulike rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger. Det beror på omstendighetene i ulike tilfeller hvilke behandlingsgrunnlag som er aktuelle. De aktuelle konkrete behandlingsgrunnlag vil kunne være følgende:

4.1 Det er nødvendig for å oppfylle en inngått avtale med deg

Vi behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til inngått avtale med deg som kunde dersom du er eller har vært kunde hos oss eller tilknyttede selskaper i Webmegling-kjeden. For å oppfylle våre avtaleplikter kan det etter omstendighetene være nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger. Det kan for eksempel være behov for å ha kontaktinformasjon om deg slik at du som kunde kan kontaktes når dette er nødvendig.

4.2 Vi har en berettiget interesse i behandlingen

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der du uttrykkelig har sagt nei til å bli kontaktet av oss, eller hvor dette vil kunne gå på bekostning av dine rimelige interesser eller grunnleggende rettigheter.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsidene til våre brukere. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden jevnlig.

4.3 Det er nødvendig for å overholde lovbestemte plikter

Vi er lovpålagt å samle inn og lagre visse personopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av ditt kundeforhold. Eksempelvis må vi utføre lovpålagt kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven med forskrifter i forbindelse med leveranse av eiendomsmeglertjenester, samt innhente informasjon etter lov om eiendomsmegling med forskrifter.

4.4 Ditt samtykke

I noen tilfeller vil vi ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. Vi vil i så fall ikke behandle dine personopplysninger med mindre vi har fått et uttrykkelig samtykke fra deg.

Dette gjelder i hovedsak hvor formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som naturlig er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller administrere deg som bruker, eventuelt det du tidligere har akseptert gjennom interaksjon med oss på internett. Et samtykke kan du når som helst trekke tilbake

5. Sikring av personopplysninger

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av [..] eller [..] som er vår IT-drift leverandør. Data lagres på sikre servere som tilfredsstiller alle standardkrav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeidere og samarbeidspartnere som har behov. De som har tilgang har signert taushetserklæring.

All elektronisk kommunikasjon som inneholder persondata er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL), som er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

6. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger kan ved behov bli delt på tvers av Webmegling-kjeden, men kun der det er et behov for informasjonen for å yte de tjenester som du forespør eller det foreligger et berettiget behov for oss i å kontakte deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi benytter oss i hovedsak av følgende databehandlere per i dag:

 • Google Analytics
 • Storm MarketingINC
 • Tawk.to

All behandling av personopplysninger som skjer selskaper i Webmegling-kjeden, våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når det gjelder eventuell overføring av informasjon til tredjeparter i forbindelse med registrering av aktivitet ved bruk av våre nettsider og våre applikasjoner, vises det til eget punkt under om Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner.

Behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder og brukere skjer innenfor EU/EØS-området. Personopplysninger lagres på servere i Norge. I noen tilfeller vil nettaktivitet på vår nettside kunne bli overført ut av EU via informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Se nærmere om dette i eget kapittel under. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne avtaler som inneholder EUs standardklausuler. Eventuell overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av vår virksomhet.

7. Cookies / Informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din.

Du kan lese mer om vår cookie-policy nedenfor.

8. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Andre typer personopplysninger (f.eks. informasjon gitt i forbindelse med henvendelser til oss og ved bruk av våre tjenester på nettsiden) vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

9. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan rettes til vår behandlingsansvarlig (se kontaktdetaljer innledningsvis).

For å ta i bruk dine rettigheter bes du om å sende en epost til vår behandlingsansvarlig. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår behandlingsansvarlig (se kontaktdetaljer innledningsvis).

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: datatilsynet.no.

10. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på våre nettsider etter kort tid.Cookies (Informasjonskapsler)

www.weiendomsmegling.no (heretter W) benytter cookies (informasjonskapsler). Ved å tillate cookies i din nettleser, samtykker du til at nettstedet du besøker kan benytte disse.

En cookie er en tekstfil som lagres av nettleseren din. Informasjon som lagres gjennom bruk av cookies benyttes blant annet for å se hvor lenge du oppholder deg på nettsidene våre, beregne trafikk og bruksmønstre, forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse på nettstedet vårt. Vi benytter også cookies til markedsføring, både på og utenfor våre. Disse benyttes for å måle og optimalisere effektiviteten i markedsføringstiltak på Internett eller vise målrettede annonser. I tillegg brukes noe av informasjonen til analyse.

Ved å bruke W gir du ditt samtykke til at vi og våre samarbeidspartnere kan benytte cookies i din nettleser. Det lagres ikke informasjon som identifiserer deg som bruker, så du forblir anonym.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i din nettleser. Alle nettlesere gjør det mulig å begrense informasjonen som deles gjennom cookies. Man kan også deaktivere bruken av cookies fullstendig. Nettleseren gjør det også mulig for deg å se hvilke cookies som allerede er lagret på din datamaskin, dersom du ønsker å slette enkelte cookies eller samtlige cookies som er lagret

I tråd med øvrig annonsenettverk sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller benyttes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå inn på bortvalgsiden for Network Advertising Initiative.